Хуучирсан мэдээлэл байна. 2007-09-13 17:18:45-д орсон мэдээлэл байна. !!!

Сүүлд нэмэгдсэн

    Ажилгүйдлийн эсрэг хамтдаа өдөрлөг шагнэх тухай