Сүүлд нэмэгдсэн

    НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ТАЙЛАН