Сүүлд нэмэгдсэн

    “ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН УР ЧАДВАР ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТ-2018.11.01