ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР    Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх

    Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах

    Ажил олгогчдод санхүүгийн дэмжлэг олгох