2018 оны 10 дугаар сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ