2018 оны 09 дүгээр сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ