2018 оны 08 дугаар сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ