2018 оны 07 дугаар сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ