2018 оны 06 дугаар сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ