2018 оны 05 дугаар сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ