2018 оны 04 дүгээр сарын Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээ