Сүүлд нэмэгдсэн

    Хөдөлгөөнт биржийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа
    Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаагаа сурталчилан таниулах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сард “Хөдөлгөөнт бирж”-ийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.   

    Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  төвд ажил олгогчдоос ирүүлсэн 1500 гаруй сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал болгож, 900 гаруй ажил хайгч иргэнийг бүртгэж, 712 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилсан. Мөн 3000 ширхэг гарын авлага, танилцуулга материалыг иргэдэд тарааж, 1000 гаруй иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллав.

    Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг, хороодын иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаагаа сурталчилан таниулах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сард “Хөдөлгөөнт бирж”-ийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.   

    Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  төвд ажил олгогчдоос ирүүлсэн 1500 гаруй сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг иргэдэд санал болгож, 900 гаруй ажил хайгч иргэнийг бүртгэж, 712 иргэнийг тохирох ажлын байранд зуучилсан. Мөн 3000 ширхэг гарын авлага, танилцуулга материалыг иргэдэд тарааж, 1000 гаруй иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.