Сүүлд нэмэгдсэн

    НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2018 ОНЫ 01 САРЫН АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ