• НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ТАЙЛАН

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2019 оны 01 сарын 09 нд

 • НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТДЫН ЗӨВЛӨМЖ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2018 оны 09 сарын 26 нд

 • Аудитын тайлангаар илэрсэн зөрчлийн хариу арга хэмжээний биелэлт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 06 сарын 15 нд

 • Аудитын тайлангийн хэрэгжилт

  Дэлгэрэнгүй . . .

  2017 оны 02 сарын 16 нд • < Өмнөх  1 Дараах > 

  (Бүгд 4 мэдээ)